×
0
3
:
0
0
Få 15% rabat her og nu!
Din rabat er aktiveret
Svær beslutning?
Hvis du bestiller inden for de næste 30 minutter, giver vi dig en 15% rabat på din ordre. Hvor svært kan det være?
Denne rabat bliver ikke kombineret med andre rabatter.
Shopping Cart

Betingelser
1. Indledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på sono.dk og shop.sono.dk.

Se: "Salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige"

2. Salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige

B2B

 

Salgs- og leveringsbetingelser til virksomheder med CVR-nr og det offentlige

 

Sælger er:

Firmanavn:         Sono Danmark A/S

Adresse:              Thrigesvej 37a, 7430 Ikast

E-mail:                support@sono.dk

Telefon:              9725 2888

CVR:                    29153205

 

Køber er den virksomhed, tilkendegivet ved virksomhedens CVR eller EAN-nummer, det bestilles på vegne af. Sælger forudsætter at den som foretager en bestilling på vegne af en virksomhed som har bemyndigelse til det. Sælger kan ikke stå til ansvar hvis dette ikke er tilfældet. Sælger omtales i det følgende som “SONO”, “sælger”, “vi”, “os”, ”vor” eller “vores”. Køber bliver i det følgende benævnt “køber”, “du”, “dig”, “din“ eller “dit”.

Tilbud og ordrebekræftelse

 Sælgers tilbud er kun gældende i 7 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

 

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

 

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail eller  brev.

 

Priser og leveringssted

 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende pris på sono.dk, shop.sono.dk eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

 

Levering foregår ab fabrik. Hvis ikke andet er aftalt, gælder Incoterms 2020, DAP (Delivery at Place) modtagerens adresse på gadeniveau, ”dør-til-dør”. Montage eller anden godshåndtering på modtagerens adresse, er ikke inkluderet medmindre dette er specificeret i en skriftlig aftale. Risikoen for varen går over til køberen når varen er overtaget af køberen i henhold til aftalen. Hvis køberen undlader at overtage en vare som er stilet til hans eller hendes rådighed efter aftalen, har køberen stadigvæk risikoen for tab eller skade som ikke skyldes egenskaber ved varen selv.

 

Leveringstid er vores afsendelses dato fra centrallager i Danmark, Norge eller Sverige eller fra underleverandør i Europa. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

 

Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

 

Fragt, forsikringer mm.

 De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2020) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

 

 

Betaling

 Sælgers betalingsbetingelser er 20 dage netto fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

 

Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, opkræves rykkegebyr på 100 kr. pr. rykker plus morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Sælger er berettiget til at at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

 

For udstedelse af papirfaktura pålægges et fakturerings- og administrationsgebyr på 100 kr.

 

 

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

 

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

 

 

Annullering og ændring af ordrer

 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

 

Undersøgelsespligt og reklamation

 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler. Vær ekstra opmærksom på om varen er blevet skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen/emballage er skadet under transport, SKAL dette påskrives fragtbrevet ved modtagelse af varen. Bed chaufføren eller udleveringsstedet om at signere. Meld skaden skriftligt til os omgående og inden 7 dage med dokumentation i form af billeder. Skader som ikke er anmærkes på fragtbrevet ved modtagelse berettiger ikke til ombytning eller erstatning.

 

Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

 

Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

 

 

Mangler

Sælger påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

 

Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

 

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

 

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

 

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

 

 

Ansvarsbegrænsninger

Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

 

 

Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

 

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 

Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

 

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

 

 

Afgørelse af tvister

Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.